"ҮЗЫНАҒАШ" Медициналық колледжі мекемесі

Учреждение Медицинский колледж "ҮЗЫНАҒАШ"

Приемная комиссия: 8-72-770-37-3-20

План учебного процесса

 

1-ая осень

Общеобразовательное обучение 1

часы/кредиты

720/24

ООД 01

Казахский (русский) язык

экзамен

150/5

 ООД 02

История Казахстана

экзамен

120/4

ООД 03

Обществознание

дифференцированный зачет

30/1

ООД 04

География

дифференцированный зачет

30/1

ООД05

Математика

экзамен

120/4

ООД06

Физика и астрономия

дифференцированный зачет

60/2

ООД 07

Химия

дифференцированный зачет

120/4

ООД08

Физическая культура

дифференцированный зачет

90/3

 

2 весна

Общеобразовательное обучение 2

часы/кредиты

720/24

ООД 09

Казахская и русская литература

Экзамен

150/5

ООД 10

Иностранный язык

дифференцированный зачет

150/5

ООД 11

Всемирная история

дифференцированный зачет

60/2

ООД 12

Информатика

дифференцированный зачет

90/3

ООД 13

Биология

Экзамен

120/4

ООД 08

Физическая культура

дифференцированный зачет

60/2

ООД 14

Начальная военная и технологическая подготовка

дифференцированный зачет

90/3

ООД 09

Казахская и русская литература

Экзамен

150/5

ООД 10

Иностранный язык

дифференцированный зачет

150/5

ООД 11

Всемирная история

дифференцированный зачет

60/2

ООД 12

Информатика

дифференцированный зачет

90/3

ООД 13

Биология

Экзамен

120/4

ООД 08

Физическая культура

дифференцированный зачет

60/2

ООД 14

Начальная военная и технологическая подготовка

дифференцированный зачет

90/3

 

3 осень

Общепрофессиональное обучение

часы/кредиты

900/30

 

 

 

 

ОГД 01

Профессиональный казахский (русский) язык и управление информацией

Экзамен

90/3

ОГД 02

Профессиональный иностранный язык

Экзамен

90/3

ОГД 03

История Казахстана

Государственный экзамен

90/3

СЭД 01

Основы права и экономики в здравоохранении

дифференцированный зачет

30/1

СЭД 02

Основы философии и культурологии

дифференцированный зачет

30/1

СЭД 03

Основы политологии и социологии

дифференцированный зачет

30/1

ОПД 01

Латинский язык в медицине

дифференцированный зачет

60/2

ОПД 02

Молекулярная биология

Экзамен

60/2

ОПД 03

Микробиология и вирусология

Экзамен

90/3

ОПД 04

Общая гигиена

дифференцированный зачет

60/1

ОПД 05

Анатомия, физиология

Экзамен

270/9

 

4 весна

Укрепление здоровья и безопасность населения

часы/кредиты

900/30

ОПД06

Основы медицинской генетики

дифференцированный зачет

30/1

ОПД07

Общая патология

экзамен

90/3

СД 01

Основы сестринского дела

экзамен

150/5

СД 02

Укрепление здоровья

экзамен

30/1

ОПД 08

Безопасность и качество в оказании неотложной помощи  

экзамен

150/5

ОПД 09

Основы психологии и коммуникативные навыки

экзамен

120/4

СД 03

Социальная медицина и управление зравоохранением

дифференцированный зачет

60/2

ОГД 04

Физическая культура

экзамен

30/1

Э 01

Элективы

дифференцированный зачет

60/2

КП 01

ПРАКТИКА

Сестринский уход за пациентами

оценоч-ное собеседо-вание

180/6

 

Элективы

 

 

VAL 201

Валеология

дифференцированный зачет

60/2

OSM201

ОСМС (основы медицинского страхования)

дифференцированный зачет

60/2

 

1 күз

Жалпы білім беру 1

сағат/кредиттер 720/24

ЖБП 01

Қазақ (орыс) тілі

емтихан

150/5

ЖБП 02

ҚазақстанТарихы

емтихан

120/4

ЖБП 03

Қоғамтану

сараланған сынақ

30/1

ЖБП 04

География

сараланған сынақ

30/1

ЖБП 05

Математика

емтихан

120/4

ЖБП 06

Физика және астрономия

сараланған сынақ

60/2

ЖБП 07

Химия

сараланған сынақ

120/4

ЖБП 08

Дене шынықтыру

сараланған сынақ

90/3

 

2 көктем

Жалпыбілім беру 2

сағат/кредиттер 720/24

ЖБП09

Қазақжәнеорысәдебиеті

емтихан

150/5

ЖБП 10

Шеттілі

сараланған сынақ

150/5

ЖБП 11

Дүниежүзітарихы

сараланған сынақ

60/2

ЖБП 12

Информатика

сараланған сынақ

90/3

ЖБП 13

Биология

емтихан

120/4

ЖБП 08

Дене шынықтыру

сараланған сынақ

60/2

ЖБП 14

Алғашқы  әскери және технологиялық дайындық

сараланған сынақ

90/3

ЖБП09

Қазақжәнеорысәдебиеті

емтихан

150/5

ЖБП 10

Шеттілі

сараланған сынақ

150/5

ЖБП 11

Дүниежүзітарихы

сараланған сынақ

60/2

ЖБП 12

Информатика

сараланған сынақ

90/3

ЖБП 13

Биология

емтихан

120/4

ЖБП 08

Дене шынықтыру

сараланған сынақ

60/2

ЖБП 14

Алғашқы  әскери және технологиялық дайындық

сараланған сынақ

90/3

 

3күз

Жалпы кәсіптік оқыту

сағат/кредиттер 900/30

ЖГП01

Кәсіби қазақ (орыс) тілі және ақпаратты басқару

емтихан

90/3

ЖГП 02

Кәсіби шет тілі

емтихан

90/3

ЖГП03

ҚазақстанТарихы

мемлекеттік емтихан

90/3

ӘЭП 01

Денсаулық сақтаудағы экономика және құқық негіздері

сараланған сынақ

30/1

ӘЭП 02

Философия және мәдениеттану негіздері

сараланған сынақ

30/1

ӘЭП 03

Саясаттану және әлеуметтану негіздері

сараланған сынақ

30/1

ЖКП 01

Медицинадағы латын тілі

сараланған сынақ

60/2

ЖКП02

Молекулярлық  биология

емтихан

60/2

ЖКП03

Микробиология және вирусология

емтихан

90/3

ЖКП04

Жалпы гигиена

сараланған сынақ

60/1

ЖКП05

Анатомия, физиология

емтихан

270/9

 

4 көктем

Халықтың денсаулығы мен қауіпсіздігін нығайту

сағат/кредиттер 900/30

ЖКП06

Медициналық генетика негіздері

сараланған сынақ

30/1

ЖКП07

Жалпы патология

емтихан

90/3

АП 01

Мейірбике ісінің негіздері

емтихан

150/5

АП 02

Денсаулықты нығайту

емтихан

30/1

ЖКП 08

Шұғыл көмек көрсетудегі қауіпсіздік пен сапа

емтихан

150/5

ЖКП 09

Психология негіздері және коммуникативтік дағдылар

емтихан

120/4

АП 03

Әлеуметтік медицина және жерді қорғау басқармасы

сараланған сынақ

60/2

ЖГП 04

Дене шынықтыру

емтихан

30/1

Э 01

Элективтер

сараланған сынақ

60/2

КП 01

ПРАКТИКА

Пациенттерге мейіргерлік күтім

бағаланатын сұхбат

180/6

 

Элективтер

 

 

VAL

2 01

Валеология

сараланған сынақ

60/2

OSM

2 01

ООСМС (Основы обязательное социальное медицинского страхования )

сараланған сынақ

60/2

III курс Мамандық: 030200 0 «Медбикелік іс» 2019-2020 Біліктілігі: 030203 3 «Жалпы практикадағы медбике»

Пәндердің атаулары

Барлағы

сағат

V cеместр

19 апта 01.09 – 11.01 2018

Сағат аптада

Бакылау

түрлері

 

VI семестр

17  апта 26.01-31.05;   (15-28.06*)

Сағат аптада

Бакылау

түрлер

01-14.06

барлығы

теор

практ

барлығы

 теор

практ

1

Кәсіптік шетел тілі

66

36

36

 

1.9

ірік.сынақ

30

30

 

1.8

ірік.сынақ

2

Дене шынықтыру

44

24

24

 

1.3

ірік.сынақ

20

20

 

1.2

ірік.сынақ

3

Жалпы патология

90

36

12

24

1.9

ірік.сынақ

54

18

36

3.2

ірік.сынақ

4

Фармакология негіздері

92

 

 

 

 

 

92

36

56

5.4

емтихан

5

Микробиология

90

60

20

40

3.2

ірік.сынақ

30

10

20

1.8

ірік.сынақ

6

Экология және тұрақты даму

90

60

60

 

3.2

ірік.сынақ

30

30

 

1.8

ірік.сынақ

7

Жалпы гигиена

62

46

18

28

2.4

ірік.сынақ

16

 

16

0.9

ірік.сынақ

8

Психология негіздері және қатынас дағдылары

64

32

8

24

1.7

ірік.сынақ

32

8

24

1.9

ірік.сынақ

9

Мейіргер ісі  негіздері

244

136

 

136

7.1

ірік.сынақ

108

 

108

6.4

емтихан

10

Ішкі аурулар пропедевтикасы

116

66

14

52

3.5

ірік.сынақ

50

12

38

2.9

емтихан

11

Эпидемиология және жұқпалы ауруларындағы мейіргер  ісі

120

30

10

20

1.6

ірік.сынақ

90

18

72

5.3

емтихан

12

Тіршілік ету қызметінің қауіпсіздігі

90

30

10

20

1.6

ірік.сынақ

60

20

40

3.2

ірік.сынақ

13

Валеология

48

48

24

24

2.5

ірік.сынақ

 

 

 

 

 

14

Денсаулықты нығайту және аурудың алдын алу

42

42

14

28

2.2

ірік.сынақ

 

 

 

 

 

15

Информатика

38

38

14

24

2.0

ірік.сынақ

 

 

 

 

 

16

Өндірістік оқыту

72

 

 

 

 

 

72

 

72

 

ірік.сынақ

 

Барлығы

1368

684

264

420

36.1

 

684

202

482

35.8

 

IV курс Мамандық: 030200 0 «Медбикелік іс» 2019-2020 Біліктілігі: 030203 3 «Жалпы практикадағы медбике»

Пәндердің атаулары

Барлағы

сағат

VII cеместр

14 апта 01.09 – 07.12. 2017

Сағат аптада

08.12-21.12

Бакылау

түрлері

08.12-21.12.2017

VIII семестр

11 апта 02.02-12.04

Сағат аптада

 

Бакылау

түрлер

15-28.06.18г

 

барлығы

теор

практ

барлығы

 теор

практ

1

Терапиядағы мейіргер ісі

212

104

24

80

7.4

емтихан

108

24

84

9.8

МҚА

2

Педиатриядағы мейіргер  ісі

180

96

24

72

6.9

емтихан

84

24

60

7.6

МҚА

3

Хирургия және реанимациядағы мейіргер  ісі

180

96

24

72

6.9

емтихан

84

24

60

7.6

МҚА

4

Акушерство және гинекологиядағы мейіргер  ісі

156

64

16

48

4.6

емтихан

92

26

66

8.4

МҚА

5

Офтальмологиядағы мейіргер  ісі

20

20

 

20

1.4

ірік.сынақ

 

 

 

 

 

6

Дерматовенерологиядағы мейіргер  ісі

28

28

 

28

2.0

ірік.сынақ

 

 

 

 

 

7

Неврологиядағы мейіргер  ісі

28

28

 

28

2.0

ірік.сынақ

 

 

 

 

 

8

Оториноларингологиядағы мейіргер ісі

20

20

 

20

1.4

ірік.сынақ

 

 

 

 

 

9

Физиотерапия

24

24

 

24

1.7

ірік.сынақ

 

 

 

 

 

10

Емдік дене шынықтыру,  массаж

24

24

 

24

1.7

ірік.сынақ

 

 

 

 

 

11

Психиатриядағы мейіргер ісі

28

 

 

 

 

 

28

 

28

2.5

ірік.сынақ

12

Өндірістік оқыту

144

144

 

 144    22.1218.01

ірік.сынақ

 

 

 

 

 

13

Кәсіптік практика

288

 

 

 

 

 

288

 

288   20.04-14.06

ірік.сынақ

 

Мейіргер ісі  негіздері

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МҚА

 

Барлығы

1296/1332

648

88

560

36.0

 

684

98

586

35.9

 

II курс Мамандық: 030100 0 «Емдеу ісі» 2019-2020 Біліктілігі: 030101 3 «Фельдшер»

 

Пәндердің атаулары

Барлағы

сағат

III cеместр

19 апта 01.09 – 11.01 2018

Сағат аптада

Бакылау

түрлері

 

IVсеместр

17 апта 26.0131.05

18.05-25.05*

Сағат аптада

Бакылау

түрлер

15-21.06

МКА 22.06-28.06

барлығы

теор

практ

барлығы

теор

практ

1

Кәсіптік орыс  тілі

144

108

108

 

5.7

ірік.сынақ

36

36

 

2.1

емтихан

2

Кәсіптік шетел тілі

72

36

36

 

1.9

семестр.

36

36

 

2.1

ірік.сынақ

3

Қазақстан тарихы

108

72

72

 

3.8

семестр.

36

36

 

2.1

МҚА

4

Дене шынықтыру

72

36

36

 

1.9

семестр.

36

36

 

2.1

семестр.

5

Анатомия

162

84

48

36

4.4

семестр.

78

34

44

4.6

емтихан

6

Молекулалы биология, медициналық генетика

90

66

36

30

4.7

семестр.

24

12

12

1.4

ірік.сынақ

7

Химия

86

44

30

14

2.3

семестр.

42

22

20

2.5

ірік.сынақ

8

Экономикалық теория негіздері

18

 

 

 

 

 

18

18

 

1.1

ірік.сынақ

9

Құқық негіздері

36

36

36

 

1.9

ірік.сынақ

 

 

 

 

 

10

Кәсіби қызметтегі ақпаратты технологиялар

36

 

 

 

 

 

36

12

24

2.1

ірік.сынақ

11

Саясаттану және әлеуметтану негіздері

90

90

90

 

4.7

ірік.сынақ

 

 

 

 

 

12

Латын тілі

36

36

36

 

1.9

ірік.сынақ

 

 

 

 

 

13

Экология

40

40

40

 

2.1

сынақ

 

 

 

 

 

14

Валеология

36

36

36

 

1.9

сынақ

 

 

 

 

 

15

Физиология

90

 

 

 

 

 

90

54

36

5.3

емтихан

16

Философия негіздері

18

 

 

 

 

 

18

18

 

1.1

сынақ

17

Мәдениеттану

18

 

 

 

 

 

18

18

 

1.1

сынақ

18

Микробиология және вирусология

54

 

 

 

 

 

54

18

36

3.2

ірік.сынақ

19

Мейіргер ісі негіздері

90

 

 

 

 

 

90

18

72

5.3

ірік.сынақ

20

Өндірістік оқыту

72

 

 

 

 

 

72

 

     72  01.06-15.06

ірік.сынақ

 

Барлығы

1296/ 1368

684

604

80

37.2

 

684

368

316

36.1

 

III курс Мамандық: 030100 0 «Емдеу ісі» 2019-2020 Біліктілігі: 030101 3 «Фельдшер»

 

 Пәндердің атаулары

Барлағы

сағат

V cеместр

18 апта 01.09 – 04.01 2018

Сағат аптада

Бакылау

түрлері

 

VI семестр

17 апта 02.0231.05

 

Сағат аптада

Бакылау

түрлер

01 14.06

 

барлығы

теор

практ

барлығы

теор

практ

1

Кәсіптік шетел тілі

72

36

36

 

2.0

семестр.

36

36

 

2.1

емтихан

2

Кәсіби қызметтегі ақпаратты технологиялар

72

36

12

24

2.0

семестр.

36

12

24

2.1

ірік.сынақ

3

Мейіргер ісі негіздері

126

90

18

72

5.0

семестр.

36

 

36

2.1

емтихан

4

Фармакология негіздері

108

54

18

36

3.0

семестр.

54

18

36

3.2

емтихан

5

Психология негіздері және коммуникативті дағдылар

108

54

18

36

3.0

семестр.

54

18

36

3.2

ірік.сынақ

6

Ішкі аурулар пропедевтикасы

216

144

48

96

8.0

ірік.сынақ

72

24

48

4.2

емтихан

7

Жұқпалы аурулар

108

54

18

36

3.0

семестр.

54

18

36

3.2

емтихан

8

Дене шынықтыру

72

36

36

 

2.0

семестр.

36

36

 

2.1

ірік.сынақ

9

Жалпы гигиена

36

36

12

24

2.0

ірік.сынақ

 

 

 

 

 

10

Патологиялық  анатомия және физиология

108

108

36

72

6.0

ірік.сынақ

 

 

 

 

 

11

Ішкі аурулар

72

 

 

 

 

 

72

18

54

4.2

ірік.сынақ

12

Жалпы хирургия, анестезиология және реанимация

36

 

 

 

 

 

36

12

24

2/1

сынақ

13

Медициналық биофизика

36

 

 

 

 

 

36

12

24

2.1

ірік.сынақ

14

Апат медицинасы

54

 

 

 

 

 

54

18

36

3.2

ірік.сынақ

15

Дисциплины определяемые организацией образования

36

 

 

 

 

 

36

36

 

2.1

 

16

Өндірістік оқыту

144

72

 

     72          05.01-18.01

 

72

 

     72  15.06-28.06

ірік.сынақ

 

Барлығы

1260 / 1404

648

252

396

36.0

 

612 /684

258

354

36.3

 

IV курс Мамандық: 030100 0 «Емдеу ісі» 2019-2020 Біліктілігі: 030101 3 «Фельдшер»

 

 Пәндердің атаулары

Барлағы

сағат

VII cеместр

14 апта 01.09 – 07.12. 2018

Сағат аптада

Бакылау

түрлері

08.12-14.12

VIII семестр

10 апта 26.01-05.04

 

Сағат аптада

Бакылау

түрлер

15.06 -28.06

 

барлығы

теор

практ

барлығы

теор

практ

1

Ішкі аурулар

162

90

18

72

6.4

емтихан

72

12

60

7.2

МҚА

2

Балалар аурулары

130

90

18

72

6.4

емтихан

40

16

24

4.0

МҚА

3

Жалпы хирургия, анестезиология және реанимация

94

94

28

66

6.7

емтихан

 

 

 

 

 

4

Акушерия және гинекология

130

90

18

72

6.4

ірік.сынақ

40

16

24

4.0

МҚА

5

Дерматовенерология

36

36

12

24

2.6

сынақ

 

 

 

 

 

6

Неврология

36

36

12

24

2.6

сынақ

 

 

 

 

 

7

Физиотерапия және массаж

36

36

12

24

2.6

сынақ

 

 

 

 

 

8

Емдік дене шынықтыру және медициналық бақылау

32

32

8

24

2.3

контроль.

 

 

 

 

 

9

Хирургиялық аурулар

66

 

 

 

 

 

66

18

48

6.6

МҚА

10

Офтальмология

36

 

 

 

 

 

36

12

24

3.6

сынақ

11

Психиатрия

36

 

 

 

 

 

36

12

24

3.6

сынақ

12

Оторинолорингология

36

 

 

 

 

 

36

12

24

3.6

сынақ

13

Әлеуметтік медицина және денсаулық сақтау ісін басқару

34

 

 

 

 

 

34

34

 

3.4

контроль.

14

Өндірістік оқыту

144

144

 

     144  15.12-11.01

ірік.сынақ

 

 

 

 

 

15

Кәсіптік тәжірибе

360

 

 

 

 

 

360

 

   360   06.04-14.04

ірік.сынақ

 

Барлығы

864/ 1368

648

126

522

36.0

 

720

132

588

36

 

II курс Специальность: 030100 0 «Лечебное дело» 2019-2020 Квалификация: 030101 3 «Фельдшер»

Название дисциплин

Всего часов

III cеместр

19 недель 01.09 – 04.01

Часы в семестре

Форма контроля

IV семестр

17 недель 26.01-31.05;  18-24.05 *

Часы в семестре

Форма контроля

15-21.06;

ГЭК

22-28.06.

всего

теор

практ

 

всего

 теор

практ

 

1

Профессиональный казахский  язык

144

108

108

 

5.7

семестр.

36

36

 

2.1

экзамен

2

Профессиональный иностранный язык

72

36

36

 

1.9

семестр.

36

36

 

2.1

д/зачет

3

История Казахстана

108

72

72

 

3.8

семестр.

36

36

 

2.1

ИГА

4

Физическая культура

72

36

36

 

1.9

семестр.

36

36

 

2.1

семестр.

5

Химия

86

44

30

14

2.3

семестр.

42

22

20

2.8

д/зачет

6

Молекулярная биология, медицинская генетика

90

66

36

30

3.5

семестр.

24

12

12

1.4

д/зачет

7

Анатомия

162

84

48

36

4.4

семестр.

78

34

44

4.6

экзамен

8

Основы политологии и социологии

90

90

90

 

4.7

семестр.

 

 

 

 

 

9

Основы права

36

36

36

 

1.9

д/зачет

 

 

 

 

 

10

Латинский язык

36

36

36

 

1.9

семестр.

 

 

 

 

 

11

Информационные технологии в профессиональной деятельности

36

 

 

 

 

 

36

12

24

 

 

12

Экология

40

40

40

 

2.1

д/зачет

 

 

 

 

 

13

Валеология

36

36

36

 

1.9

д/зачет

 

 

 

 

 

14

Физиология

90

 

 

 

 

 

90

54

36

5.3

экзамен

15

Микробиология и вирусология

54

 

 

 

 

 

54

18

36

3.2

д/зачет

16

Культорология

18

 

 

 

 

 

18

18

 

1.0

зачет

17

Основы экономической теории

18

 

 

 

 

 

18

18

 

1.0

зачет

18

Философия

18

 

 

 

 

 

18

18

 

1.0

зачет

19

Основы сестринского дела

90

 

 

 

 

 

90

18

72

     5.3

д/зачет

20

Производственное обучение

72

 

 

 

 

 

72

 

    72   01.06-15.06

д/зачет

 

ВСЕГО

1296/ 1368

684

604

80

36.0

 

684

368

316

34,0

 

III курс Специальность: 030100 0 «Лечебное дело» 2019-2020 Квалификация: 030101 3 «Фельдшер»

Название дисциплин

Всего часов

 V cеместр

18 недель 01.09 – 04.01

Часы в семестре

Форма контроля

VI  семестр

17 недель 26.01-31.05; 

Часы в семестре

Форма контроля

01.06-15.06

 

всего

теор

практ

всего

 теор

практ

 

1

Профессиональный иностранный язык

72

36

36

 

2.0

семестр.

36

36

 

2.1

экзамен

 

2

Физическая культура

72

36

36

 

2.0

семестр.

36

36

 

2.1

 

 

3

Информационные технологии в профессиональной деятельности

72

36

12

24

2.0

семестр.

36

12

24

2.1

д/зачет

 

4

Основы фармакологии

108

54

18

36

3.0

семестр.

54

18

36

3.2

экзамен

 

5

Основы психологии и коммуникативные навыки

108

54

18

36

3.0

семестр.

54

18

36

3.2

д/зачет

 

6

Основы сестринского дела

126

90

18

72

5.0

семестр.

36

 

36

2.1

экзамен

 

7

Пропедевтика внутренних болезней

216

144

48

96

8.0

д/зачет

72

24

48

4.3

экзамен

 

8

Инфекционные болезни

108

54

18

36

6.0

семестр.

54

18

36

3.2

экзамен

 

9

Общая гигиена

36

36

12

24

2.0

д/зачет

 

 

 

 

 

 

10

Патологическая анатомия и физиология

108

108

36

72

6.0

д/зачет

 

 

 

 

 

 

11

Медицинская биофизика

36

 

 

 

 

 

36

12

24

2.1

д/зачет

 

12

Внутренние болезни

72

 

 

 

 

 

72

18

54

4.4